O konferenci | Platba | Program | Důležité termíny | Partneři | Výbory | Mapa | Pro autory | Kontakty | Registrace | Přihlásit

Metody a formy práce ve výuce mateřského jazykaÚvod

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
jsme potěšeni, že jste projevili zájem o mezinárodní konferenci zaměřenou zejména na didaktickou problematiku mateřského jazyka. Tato konference má dlouholetou tradici a každoročně se jí účastní odborníci z České republiky, Slovenska, Polska, Slovinska a dalších zemí.

Věříme, že i letošní setkání přinese zajímavé příspěvky a stane se impulzem pro další spolupráci nejen na poli mateřského jazyka.

Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
vedoucí Katedry českého jazyka a literatury PdF UP

Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
předsedkyně organizačního výboru konference

Výstup z konference
Účastníkům konference nabízíme zveřejnění příspěvku v elektronickém časopise JAZYK – LITERATURA – KOMUNIKACE, připravovaném pracovníky KČJL PdF UP v Olomouci. Časopis má přiděleno ISSN a pravidelně nabízí publikační možnosti pro širší odbornou veřejnost. Pokyny pro úpravu příspěvku a vzorovou šablonu naleznete ZDE. Termín odevzdání textu je nejpozději v den konání konference (tzn. 3. 10. 2019).

Publikační výstupy jsou vázány na zaplacení konferenčního poplatku, osobní účast na konferenci není zásadní podmínkou pro publikování příspěvku. Vítáme však aktivní vystoupení a těšíme se na tradičně přínosná setkání s kolegy, na odborné diskuse i neformální setkání v rámci konference.

Organizační pokyny
Maximální délka aktivního vystoupení na konferenci je stanovena na 15 minut. Pro jednotlivá vystoupení bude k dispozici dataprojektor. Požadavky na technické vybavení uveďte v přihlášce. Jednání bude probíhat v jazykové a literární sekci. Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina.

Konferenční poplatek
Konferenční poplatek (včetně DPH) byl stanoven na 600 Kč (23 EURO). Částku je nutno uhradit do 15. 9. 2019 (číslo účtu a variabilní symbol naleznete na webových stránkách konference, odkaz Platba). Zahraniční účastníky žádáme, aby poplatek uhradili v den konání konference v korunách, nebo jej zaslali na speciální účet určený pro platby ze zahraničí (odkaz Platba). Z konferenčního poplatku budou hrazeny publikační výstupy a organizace konference.

Conference fee (including VAT) was set at 600 CZK (23 EUR). The amount must be paid by 15th September 2019 (account number and variable symbol can be found on the conference website, link Platba). Foreign participants are requested to pay the conference fee on the day of the conference in CZK or send it to a special account designated for payments from abroad (link Platba). The conference fee will be used to cover the publication outputs and conference organization.

Stravování a ubytování
Během konference bude zajištěno občerstvení. Konferenční poplatek nezahrnuje oběd, který si účastníci hradí individuálně. Doporučujeme polední menu v restauracích M3 Olomouc, Kozlovna M3, Goliáš nebo Torture.

Nocleh si zajišťují účastníci individuálně. K výběru ubytování doporučujeme využít například nabídku dostupnou na www.olomouc.com/ubytovani/ nebo na www.skm.upol.cz. Telefonický kontakt na koleje UP: 585 638 016, 585 638 017. Doporučujeme včasnou rezervaci.


15. května 2019
Letošní ročník konference
Letošní ročník se koná 3. října 2019.

Do začátku konference zbývá:Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2010-2019 | Design: www.axe-design.cz